کلام نخست
ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱/٢٠   کلمات کلیدی:

 

 روزانه هزاران رخداد در گيتی روی می دهد . خبرنگاران به مدد قلم و دوربين شمار معدودی از انها را  شکار می کنند.

 اتاق خبر  مکانی است که در مورد نحوه بهره گيری  از اين فراورده های خبری تصميم گيری می شود.

  دير زمانی است که  در چنين مکانی روزگار سپری می کنم .  اتاق خبر  شبکه های اطلاع رسانی مکتوب و صوتی و تصويری را تجربه می کنم .

   برخی ازموضوعهايی    که شايد جالب باشد را در اين نوشتارها بيان خواهم کرد. اما همانند هر خبرنگاری -  داوری در باره ان را بر عهده شما دوستانم می گذارم.

اميد ان دارم که ارزش يک بار خواندن را داشته باشد.