نگارش خبر تلويزيونی
ساعت ٥:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/٩/٢٩   کلمات کلیدی:

خبر تلویزیونی با تصویر معنا پیدا می کند. مبالغه امیز نیست اگر بگویم خبر تلویزیونی بدون تصویر به گل بی رنگ و بو شبیه است

این یک اصل است که خبر تلویزیونی بر اساس تصویر نوشته می شود. خبرنگار پیش از نوشتن خبر بایستی تصویر رویداد را مشاهده کند. کوتاه نویسی در زمره اصول طلایی خبرنگاری تلویزیونی است.

 هرگزهایی که بایستی رعایت شود:

 هرگز از کلمه ها و جمله های بلند استفاده نکنید زمانی که می توان ان را کوتاه تر نوشت.

هرگز از فعل مجهول استفاده نکنید زمانی که امکان استفاده از فعل معلوم وجود دارد.

هرگز از واژه های بیگانه استفاده نکنید زمانی که فکر می کنید معادل فارسی ان وجود دارد.

هرگز در حذف یک کلمه تردید نکنید وقتی می بینید امکان ان وجود دارد.

هرگز از فعل مرکب استفاده نکنید زمانی که جایگزینی فعل ساده میسر است.

هرگز فعل ها را در میانه خبر یا گزارش خبری تغییر ندهید مگر انکه یقین حاصل شود که مخاطب سردرگم نخواهد شد.

هرگز دستور زبان و ادبیات فارسی را نقض نکنید. این موضوع اگر ندارد.

یادتان باشد:

  تصاویر خبری یک منبع مورد اعتماد است.

شروع قوی خبر نیمی از کار است. 

خبر را با جمله بدیهی شروع نکنید. برای بیننده توضیح واضحات ندهید.

 اطلاعات قبل از اثبات را به منبع ان نسبت دهید. اگر از صحت اطلاعات یقین دارید می توانید بدون ذکر منبع در خبر بگنجانید.

واژه های غیر قابل پخش استفاده نکنید برخی واژه ها برای مخاطب نامفهوم است. واژه هایی نیز هست که از نظر سیاسی یا اخلاقی قابل پخش نیست.

واژه با تلفظ یا املای غلط استفاده نکنید . در صورت نیاز به فرهنگ لغت مراجعه شود.

در هر جمله فقط یک موضوع را بیان کنید.

هر چه فعل به فاعل نزدیکتر باشد مناسب تر است.

خبر را پیش از قرار دادن در کنداکتور بار دیگر بخوانید. اگر نکته یی نامفهوم است حتما باز نویسی کنید.

عنصر زمان در خبر تلویزیونی اگر ضرورت دارد استفاده شود. مخاطب انتظار دارد همیشه خبر تازه همان روز را بشنود.

 نوشته را با صدای بلند بخوانید.اگر قابل فهم نبود بازنویسی کنید.

امار - اسامی و اطلاعات درون خبر را با نسخه اصلی مطابقت دهید.

مقدمه گزارش خبری که گوینده می خواند:

 واژه های کلیدی که خبرنگار در گزارش گفته است. در مقدمه اورده نشود

برای گزارش های سخت خبر از مقدمه های نرم خبر یا بر عکس استفاده نشود.

مقدمه با متن گزارش خبری نبایستی در تعارض باشد.

 مقدمه بایستی کوتاه باشد. کلمه ها پیچیده و مبهم قابل قبول نیست.