نگارش متن خبر تلويزيونی
ساعت ٩:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۱٥   کلمات کلیدی:

نگارش متن قبل از تدوین تصاویر  :

خبرنگار بعد از دیدن تصاویر خام ( راش) متن را می نویسد , متن ضبط می شود و جایی برای مصاحبه کوتاه در نظر گرفته می شود و تصاویر برای جملات انتخاب می شود. به این ترتیب تدوین صورت می گیرد.

مزیت این روش سرعت آن است و البته ایراد این روش نیز بوجود نیامدن هماهنگی لازم بین متن و تصویر باشد که ممکن است یکی بیش از حد طولانی تر یا کوتاه تر باشد .

نگارش متن بعد از تدوین تصاویر :

تصاویر تدوین می شود و بر اساس ایده بوجود آمده , برای تصاویر متنی نوشته می شود . مزیت این روش آن است که تصویر حرف اول را می زند و زیبایی آن نمایش داده می شود که اصل در تلویزیون نیز تصاویر می باشد , و ایراد این روش زمان گیر بودن آن است و نیاز به تجربه و مهارت دارد .

روش تلفیقی متن و تصویر :

 روش تلفیقی حرفه یی تر است. این شیوه در قالب پنج مرحله می توان اجرا کرد:

1.  خبرنگار تصاویر خام (راش ) را می بیند.

2.  متن نوشته می شود.  هر مقطع به طور دقیق حساب می شود ولی نریشن ضبط نمی شود.

3.  بر اساس پاراگرافهای متن - کار تدوین انجام می گیرد.

4.  اگر مشکلی در مورد متن و طول آن و تصویر پیش بیاید, خبرنگار متن را بر اساس تصویر کم و زیاد می کند, یا از SU ( یا سکوت) استفاده می کند ولی در نهایت اولویت با تصویر است و نه متن .

5.  در حالت تطابق بین متن و تصویر - نریشن ضبط می شود.

حسن این روش در آن است که اهمیت تقریبا یکسانی برای متن و تصویر قائل می شویم و نیز شاهد صدای طبیعی در طول گزارش هستیم که زیبایی خاصی به گزارش می دهد.

 خبرنگاران جوان نیک می دانند که زمان بری روش تلفیقی و  نیاز به تمرین مستمر از  دشواری های این شیوه به شمار می رود .