نماد فراورده های خبری تلويزيونی
ساعت ٥:٥۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٦/٢/۳٠   کلمات کلیدی:

ایجاد فهم مشترک میان دست اندرکاران حوزه خبر تلویزیونی ضروری است. بهره گیری از نمادها یکسان برای شناسایی فراورده های خبری می تواند در این زمینه راهگشا باشد.

این نمادها برای خبرنگاران - دبیران – سردبیران – گویندگان – کارگردان و سایر عوامل مستقر در اتاق خبر و استودیو بایستی معنای یکسانی داشته باشد. نمادهای هفتگانه یی در این زمینه تعریف شده است که در شبکه های خبری با اندکی تفاوت مورد استفاده قرار می گیرد.

الف : خبری که تصویر ثابت یا متحرک ندارد. این گونه خبرها در زمره رویدادهای بسیار با اهمیت هستندکه پس از کسب ان بی درنگ از طریق گوینده قرائت می شود. نشانه این گونه خبرها " RO" است که فقط خواندن معنا می شود. در این گونه خبر ها که معمولا 20ثانیه است فقط گوینده روی صفحه مشاهده می شود.

 ب: خبرهایی است که تصویر متحرک ندارد اما می توان عکس یا نقشه مرتبط با ان را پیدا کرد. در این خبرها از گرافیک ثابت یا متحرک نیز می توان استفاده کرد.نشانه این خبرها " CAP" است. در این خبرها معمولا پس از 10ثانیه که گوینده شروع به قرائت خبر مربوطه کرد کپشن  روی انتن می رود.

 ج : خبرهایی وجود دارد که بیش از یک کپشن دارد. نشانه این حبرها "ANI"است .گوینده پاراگراف نخست را قرائت می کند .زمانی که خواست پاراگراف دوم را بخواند ابتدا کپشن نخست و پس از ان سایر کپشن ها روی انتن می رود. به قول تلویزیونی ها ؛ توپ ؛ داده می شود. 

د: خبرهایی است که تصویر متحرک مربوط به ان وجود دارد. تصاویر در این خبرها به دو صورت بی صدا و باصدا قابل استفاده است. مدت زمان مناسب برای پخش این خبرها حدود 35ثانیه است. نشانه خبرهای با تصویر بی صدا " LVO" و با صدای محیط AMB" است .

 ه: برخی از خبرها است که در ان قسمت کوتاهی از مصاحبه با صدای اصلی پخش می شود. این فراورده خبری که " SB" خوانده می شود بین 20تا 45ثانیه است. مخاطب در این گونه خبرها نه فقط اطلاعات را از زبان مصاحبه شونده می شنود بلکه با لحن -استدلال و قدرت کلام او  نیز اشنا می شود.

و: گزارش خبری که معمولا ترکیبی از همه فراورده های خبری است نیر بصورت میدانی و تحلیلی تهیه می شود. گزارش که خبرنگار از محل رویداد تهیه می کند VC"و گزارش تحلیلی که در اتاق خبر از سوی دبیران تهیه می شود را " PKG"می نامند. زمان مناسب برای گزارش ها 90تا 150ثاینه است.

نکته یی که نباید فراموش شود نقش این نمادها در ایجاد هماهنگی براي جلوگیری از بروز اشتباه روی انتن می باشد. ضمنا برخی شبکه های انگلیسی به جای LVO از  VOو به جایVC از  VTاستفاده می کنند.