گروه بندی شبکه های تلویزیونی در پوشش تحولات غرب اسیا و شمال افریقا

  مقاله یی ماه گذشته در نشست مدیران شبکه های وابسته به اتحادیه رادیو و تلویزیونهای اسلامی در بیروت ارائه کردم .این مقاله البته از نوع چندرسانه یی و مستند به تصاویری از شبکه های گوناگون بود.    در این مقاله شبکه های تلویزیونی دنیا از  نظر نوع پوشش تحولات غرب اسیا و شمال افریقا به شش گروه تقسیم شدند.   نخست رسانه های تصویری فراملیتی : مانند بی بی سی ، سی ان ان ، یورو نیوز ، فرانس 24 و ...   دوم:رسانه های پیرو اما فراملیتی یا منطقه یی:مانند بی بی سی عربی ، الحره ، روسیا الیوم ، الجزیره ، العربیه و ... سوم : رسانه ملی کشورهای منطقه : مانند تلویزیون اردن ، قطر، سعودی ، لبنان و .... چهارم:رسانه های ملی کشورهای خارج از منطقه: مانند سی سی تی وی چین ، ان اچ کی ژاپن و ....  پنجم : شبکه های تلویزیون رژیم صهیونیستی : مانند شبکه  دو  ،10و ...  اسراییل ششم : رسانه های وابسته یا نزدیک به مقاومت اسلامی : العالم ، پرس تی وی ،المنار ، المسار، الفرات و ...   رسانه های انگلیسی زبان حتی برای هویت بخشی به این موج بیداری اسلامی از واژگان ویژه یی استفاده کردند. مانند critical ، uprising ،unrest یا در شبکه های عربی از  عبارت های  غضب ، الغضب شعبی ، الازمه یا ...  سکوت خبری ر برابر برخی تحولات مانند قیام مردم بحرین و برجسته سازی برخی تحولات مانند سوریه هم از دیگر شگردهای رسانه یی است. تحریف خبری هم از دیگر کارکرد رسانه های تلقی می شود.  مدیریت یا محدود سازی بحران ، انتقال یا جابجایی جغرافیایی بحران و  تحریف یا دگرگونی هویتی بحران هم در این دوره قابل مشاهده است.   خط مشی رسانه های تصویری اغلب برگرفته از سیاست صاحبانشان در قبال رخدادهای منظقه یی است که خاستگاه هر گروه به تفصیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   پیشنهاد مشخصم اما به نشست این بود که رسانه های مستقل یا نزدیک به مقاومت در چهار حوزه بایستی تقویت شوند: الف : به کار گیری یا تربیت نیروی حرفه یی تا امکان انتقال پیام از طریق شیوه های جدید ارتباطی برای اقناع مخاطب و بهره گیری از زیبایی شناسی تصویری با هدف جذب مخاطب فراهم شود.  ب : افزایش توان دانش سیاسی تا در زمان در هم تنیدگی رویدادها دچار خطا ی تحلیل نشوند. ج : تقویت زیرساخت های انتقال پیام برای حضور میدانی در کانون رویدادها تا مجبور نشوند از فراورده های سایرین استفاده کنند.  د: ساخت یا اجاره ماهواره مستقل که تضمین کننده استمرار سینگنال رسانی باشد تا امکان قطع شبکه ها مانند العالم ، المنار و ... به راحتی میسر نشود.

/ 1 نظر / 31 بازدید
جنابی

حق در مقام سخن وسیع ترین میدان هاست و در مقام عمل تنگ ترین آنها (امام علی ع ) ژست آزادی خواهی و حقوق بشر فقط تا جایی کاربرد دارد که منافع برخی کشورها به خطر نیفتد و در غیر این صورت.....!