بایدها و نباید های نوشتن برای تلویزیون

قوانین کلی

 1. هرگز تلاش نکنید که کل داستان را بازگو کنید
 2. دقیق باشید و از واژه‌های ملموس استفاده کنید
 3. در‌‌یک ز‌مان فقط بر روی ‌‌یک موضوع تمرکز کنید.
 4. محاوره‌ای بنویسید.
 5. واقع بینانه و بی اغراق، بنویسد.
 6. از جملات معلوم و نه مجهول، استفاده کنید.
 7. داستان‌تان باید آغاز، وسط و پایان داشته باشد.
 8. قوی آغاز کنید.
 9. ساده بنویسید.
 10. منبع خبر را در ابتدا ارائه دهید.
 11. داستان را با توالی منطقی پیش ببرید.
 12. بایدها
 13. همان گونه که صحبت می‌کنید بنویسد و همان گونه بنویسد که صحبت می‌کنید. (از جملات کوتاه استفاده کنید.جملات بلندتان را به جملات کوتاه‌تر تقسیم کنید. )
 14. درباره هر جمله، یک بار فکر کنید. فقط ‌‌یکبار
 15. از ز‌مان حال استفاده کنید.
 16. از جملات معلوم استفاده کنید.
 17. با کلمات‌تان، تصویر بکشید. (به بیننده اجازه‌‌ی نتیجه گیری دهید. شما باید داستان را ادامه دهید. )
 18. از افعال به عنوان صفت استفاده کنید.
 19. مردم را توصیف کنید اما به آنان برچسب نزنید. (دقیقاً بگویید چه کاره‌اند تا اینکه که به عنوانشان اشاره کنید)
 20. استفاده از لغات کوتاه
 21. از ارقام با دقت استفاده کنید و بیشتر سعی کنید که از عبارات استفاده کنید. ارقام باید معنی دهد.
 22. در ابتدای جمله، سند خبرتان را بگویید.
 23. نبایدها
 24. منابع خبری را پشت سر هم قرار ندهید.
 25. از حروف اختصار استفاده نکنید
 26. از کلمات خطرناکی چون چه کسی و کدامیک استفاده نکنید.
 27. هرگز نگویید که به چه چیزی نیاز ندارید. صریح باشید.
 28. از کلیشه اجتناب کنید.
 29. از سخنان نامفهوم استفاده نکنید.
 30. از زبان مبهم دوری کنید. خاص باشید.
 31. از واژگان مترادف ‌‌یا تنوعها بصورت هوشمندانه اجتناب ورزید.
 32. حتی الامکان از ارقام در خبرتان استفاده نکنید. اگر از آنان استفاده می‌کنید، باید حتماً موثر و معنی دار باشد. مطمئن شوید که از ارقام در حاشیه‌‌ی متن اصلی استفاده کنید. 
/ 0 نظر / 33 بازدید