واژگان بولتن خبری

بولتن های خبری کوتاه – متوسط و بلند هر یک دارای ویژگی هایی است. منظور از بخش خبری کوتاه شامل 3تا 5دقیقه یی – متوسط  10تا 15دقیقه یی و بلند 30تا 45دقیقه یی است.  در این نوشتار به واژگانی که بیشتر در بخش خبری نیم ساعته که در شبکه های خبری فراملیتی و ملی رایج است می پردازیم.  برخی از این واژگان در شبکه های انگلیسی و امریکایی اندکی با هم تفاوت دارد که هر دو را بیان می کنم.

16

Promo (promotion)   in UK TVs or Coming Up in USA TVs. (some TVs use: “Still to Come.” especially if there is no commercials in the break

 

یک تنفس رسانه یی توام با تبلیغ است که در ان مخاطبان را برای ادامه پیگیری بولتن خبری دعوت می کند.

عبارتی که در این قسمت استفاده می شود بایستی فقط یک جمله انهم مختصر – مستقیم – جذاب و ... باشد. بهره گیری از تصاویر تاثیر گذار توصیه می شود.  

17

BREAK

تنفس رسانه یی است که شامل اگهی بازرگانی یا تبلیغ یک گزارش خبری یا تولیدی است.

 تنفس رسانه یی در یک بولتن خبری 30دقیقه یی لازم است.

18

STING

 جزیی از بولتن خبری که شامل موسیقی و گرافیک خاصی است.

مدت زمان ان حدود 6ثانیه است که قبل و بعد از اگهی بازرگانی یا گزارش خبری می اید.

 

 

19

Back Heads or Midway Heads.

 تکرارعنوانهای اصلی در میانه بولتن خبری.    قرائت عنوانهای خبری در این مرحله بدون انکه گوینده روی انتن باشد فقط با پخش تصویر صورت می گیرد.گوینده پس از امدن روی انتن با گفتن با سلام مجدد به ادامه اجرای خبر می پردازد.

این امکان وجود دارد که برخی از عناوینی که در وسط بولتن خبری گنجانده می شود از نظر واژگانی یا حتی موضوعی با عناوین نخستین متفاوت باشد.

20

End Heads or Closing Heads

عنوانهای پایانی خبر

 

21

Main/Lead/Leading Story

موضوع اول در بولتن خبری

این عنوانها صرفا با موسیقی و تصویر بدون نشان دادن تصویر گوینده خوانده می شود.

 خبری که انقدر اهمیت دارد که به موضوع نخست تبدیل شود طبعا بایستی لایه های دوم و سوم ان هم بررسی شود.

گزارش خبری و ارتباط زنده برای تحلیل بیشتر موضوع معمولا در دستور کار قرار می گیرد.

 شروع بولتن خبری با یک خبر و انتقال مستقیم به خبر دیگر مجاز نیست.

22

Headline Story

یک موضوع از پرونده های سه گانه یی که در عناوین خبری گنجانده شده است.

بصورت عرفی  Headline Storyبه موضوعهای پیشنهادی بریا عناوین خبری به غیر از عنوان خبری نخست اطلاق می شود.

23

Promo Story

موضوعی که شایستگی تبلیغ را برای نگه داشتن مخاطب پای تلویزیون جهت تماشای بقیه بولتن خبری دارد.

 گزارش بایستی  از نظر موضوع – جغرافیا یا تصویربریا مخاطب   جذاب باشد.

24

PHONO

 گفت وگوی تلفنی در بولتن خبری با خبرنگار – مسوول یا کارشناس.

گفت وگوی تلفنی  Interviewکه  بصورت زنده انجام می شود.این گفت وگو بریا کسب اطلاعات یا توضیح در مورد موضوع خبر است.مدت برای ان حدود دو دقیقه پیشنهاد می شود.

 

 

/ 1 نظر / 29 بازدید
اثدی

ذیبذرزطیساذطزذیبادذیط زایفایاسیبذزردذیبلتا