جدول برنامه های بی بی سی فارسی همزمان با تظاهرات خونین دانشجویان درلندن

گفت وگویی داشتم باهفته نامه پنجره درموردنحوه پوشش خبری تظاهرات خونین دانشجویان انگلیسی در شبکه بی بی سی.این تظاهرات روز ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 63 بازدید
شهریور 94
2 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
خرداد 94
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
1 پست
آبان 92
3 پست
خرداد 92
1 پست
دی 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
1 پست
اسفند 90
2 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
4 پست
آذر 90
3 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
3 پست
اسفند 89
3 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
2 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
3 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
3 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
5 پست
آذر 88
1 پست
آبان 88
3 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
4 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
8 پست
آذر 87
8 پست
آبان 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
1 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
3 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
5 پست
آبان 86
6 پست
مهر 86
5 پست
شهریور 86
4 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
5 پست
اسفند 85
3 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
8 پست
آذر 85
4 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
7 پست
رسانه_اى
1 پست
ir8_ir2
1 پست
مصاحبه
1 پست
بازتعریف
1 پست
دمشق
1 پست
تند_باد
1 پست
عناوین
1 پست
هنرپیشگی
1 پست
متن_نما
1 پست
کلیشه
1 پست
سخنگویان
1 پست
رسانه
1 پست
حج
1 پست
مهدویت
1 پست
سخنرانی
1 پست
ip_tv
1 پست
سردبیر
1 پست
گفتمان
1 پست
هوشمند
1 پست
انتخابات
1 پست
مضمون
1 پست
تلویزیون
1 پست
مکان
1 پست
پلاتو
1 پست