اقناع مخاطب در رسانه

واژه های نفوذ و اقناع نزد دست اندرکاران رسانه شناخته شده است.اقناع کلیدی تر از نفوذ است.فرایند اقناع زمانی کامل می شود که موجب تغییر نگرش در مخاطب شود.  تغییر نگرش مخاطب در رفتار – شناخت و هیجان او تجلی پیدا می کند.اقناع مخاطب همانند اکسیری است که دست اندرکاران رسانه در صدد دستیابی به ان هستند. شرط تاثیر گذاری هر پیام بصورت سنتی به این موضوع برمی گردد که چه کسی می خواهد چه پیامی را به چه کسی بدهد.  جذابیت پیام از عناصر موثر در اقناع مخاطب است. جذابیت پیام رسان هم در این فرایند نقش دارد. معتقدم امادگی مخاطب را برای پذیرش پیام نبایستی نادیده گرفت.  روانشاسان – جامعه شناسان – زبان شناسان - عصب شناسان  و ... پژوهش هایی در زمینه اقناع مخاطب داشته اند که گاه بصورت توصیه در اختیار صاحبان رسانه قرار گرفته است که یک دوجین ان که کاربردی تر است نقل می کنم: الف : پیامی نافذتر است که غیر مستقیم تر باشد. البته نه همه جا – نه همه پیامها و نه برای همه افراد. ب: پیامی موثرتر است که در دایره تجربه مخاطب باشد. پیامهای خارج از این حوزه نوعی تبادل جهل است. ج: تکرار پیام می تواند زمینه متقاعد کنندگی را افزایش دهد. طراحی جدول برنامه خبری برای ارسال پیام ضروری است. د: نخستین پیام تاثیر گذارتر است. مگر انکه فاصله پیام ها طولانی باشد که در ان صورت پیام اخر بیشتر روی ذهن می نشیند. ه: پیام اصلی اگر توام با اندکی دیدگاه مخالف باشد در ذهن مخاطب امکان مقایسه فراهم می شود که طبعا اقناع کنندگی بیشتری خواهد داشت. و: واژگانی که برای ارتباط با مخاطب استفاده می شود در صورتی که در حیطه دانش مخاطب باشد از قدرت تاثیر بیشتری برخوردار است. ز: مدت زمان ارسال پیام برای مخاطب هم در متقاعد کردن مخاطب نقش افرین است. ح : پرت کردن عمدی حواس مخاطب حین ارسال پیام اصلی اگر اندک و کنترل شده باشد می تواند در زمینه سازی اقناع موثر واقع شود. ط: اقناع افرادی که اعتماد به نفس متوسط دارند راحت تر از افرادی است که اعتماد به نفش بسیار کم یا بسیار زیاد دارند.  ی : افرادی که در سنین 18تا 25سالگی هستند نسبت به سایر گروههای سنی زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند. ک:‌ برخی از این توصیه ها حاصل پژوهش هاست که طبعا ممکن است استدلالهایی در نقض انها را نیز بتوان اقامه کرد. تنها قاعده یی که در حوزه تلویزیون حاکم است اینکه هیچ قاعده یی بصورت کامل قابل اجرا نیست.

/ 6 نظر / 16 بازدید
رحیمی

سلام پاینده باشید

ابوالفضل نوحی

ادرود بر استاد توانا - قناع خبری برای مخاطب هیچگاه نباید بصورت ناصحیح استنباط گردد در خبر های بد (bad news) ها معمولا مخاطبین را افرادی عامی و پایینتر از حد مخاطب خبری دانسته که خود بر بروز اتفاقاتی همجون افزایش دروازه بانهای خبری که در مدلهای خبری دنیا متداول است ختم میشود لذا سردبیران و گرداورندگان خبر هیچگاه نباید مخاطبین را فارغ از جامعه خود و اصل خبر بدانند چرا که مخاطب خود پدید آورنده خبر است در این راستا حقیر مطلب کوتاهی در خصوص آموزش صحیح خبرنگاران به نگارش در آورده ام http://abolfazlnoohi.persianblog.ir/

ابوالفضل نوحی

ادرود بر استاد توانا - قناع خبری برای مخاطب هیچگاه نباید بصورت ناصحیح استنباط گردد در خبر های بد (bad news) ها معمولا مخاطبین را افرادی عامی و پایینتر از حد مخاطب خبری دانسته که خود بر بروز اتفاقاتی همجون افزایش دروازه بانهای خبری که در مدلهای خبری دنیا متداول است ختم میشود لذا سردبیران و گرداورندگان خبر هیچگاه نباید مخاطبین را فارغ از جامعه خود و اصل خبر بدانند چرا که مخاطب خود پدید آورنده خبر است در این راستا حقیر مطلب کوتاهی در خصوص آموزش صحیح خبرنگاران به نگارش در آورده ام http://abolfazlnoohi.persianblog.ir/

شرحه شرحه ( م.ن.پروا )

با سلام: اطلاعات خوب و مفیدی است. جناب عابدینی با نوع اطلاع رسانی و اقناع مخاطب به سبک و سیاق بنده در شرحه شرحه موافقید[لبخند]